Reglement volledig

JACHTHAVEN “DE SCHAPENPUT”
HAVENREGLEMENT

ALGEMEEN

1. Dit reglement is samen met het Hiswa havenreglement van toepassing op de havens, terreinen, gebouwen en installaties in eigendom en pacht bij V.O.F. De Schapenput (hierna te noemen verhuurder).

2. Onder havens en terreinen wordt in dit reglement verstaan:
• Het bij de verhuurder in gebruik zijnde grond en water gelegen aan de Heensehaven, de Steenbergse Vliet en de haven van Steenbergen.
• De steigers en gebouwen hier aangebracht.
• Overige eigendommen van de verhuurder.

3. Wie geen huurder of introducé is of niet als passant van de faciliteiten van de verhuurder gebruik maakt, is het verboden om zich in de havens, op het terreinen of in de gebouwen van verhuurder te bevinden, tenzij deze toestemming van de havenmeester heeft.

HAVENMEESTER

4. De verhuurder stelt een havenmeester aan en deze is in eerste instantie belast met de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden.

5. Alle gebruikers van de bezittingen van de verhuurder zijn verplicht om aanwijzingen en richtlijnen van de havenmeester, ten behoeve van een goed beheer van de accommodaties, op te volgen.

6. De havenmeester heeft het recht om alle maatregelen te treffen, die schade aan eigendommen van de verhuurder of van de huurders kunnen voorkomen of beperken. De havenmeester heeft het recht om, indien noodzakelijk, boten van huurders te betreden of anderen hiervoor toestemming te geven.

7. Boten welke naar de mening van de havenmeester slecht onderhouden worden dienen op aanzeggen van de havenmeester schoongemaakt te worden. Als dit na twee aanzeggingen niet is gebeurd, wordt de boot op kosten en onder verantwoordelijkheid van de ligplaatshuurder schoongemaakt.

LIGPLAATSEN

8. De ligplaatsen worden per kalenderjaar verhuurd. Liggelden worden over een vol kalenderjaar berekend, ongeacht of en welk deel van het jaar de plaats gebruikt wordt, tenzij anders met de havenmeester overeengekomen. Restitutie wordt niet verleend.

9. Een vaste ligplaats is een ligplaats voor een vaartuig in de haven of op het terrein van de verhuurder, die voor langere tijd wordt toegewezen aan een bepaald persoon of een bepaalde groep. De toewijzing van deze vaste ligplaats blijft van kracht totdat de ligplaats wordt opgezegd door huurder of verhuurder.

10. Opzeggen van de ligplaats door de huurder moet schriftelijk bij de verhuurder worden gedaan, uiterlijk op 1 november van het voorgaande jaar.

11. De ligplaatsen worden toegewezen door de havenmeester.

12. Een huurder dient een toegewezen ligplaats te aanvaarden. Wanneer een huurder een andere ligplaats wenst dient dit in overleg met de havenmeester te geschieden. Verder is het niet toegestaan de toegewezen ligplaats bij de verkoop van een boot mee te verkopen. De nieuwe eigenaar van de boot heeft geen recht op de ligplaats, behoudens de tijd waarvoor liggeld betaald is. Ook is onderverhuur van de ligplaats niet toegestaan.

13. Bij niet tijdige betaling van het liggeld kan de toewijzing van de ligplaats worden ingetrokken of ongedaan gemaakt, waarna de nalatige huurder geen recht meer op een ligplaats heeft.

14. De verhuurder is gerechtigd, om het vaartuig van een nalatige huurder te verwijderen of op kosten van de huurder te doen verwijderen, dan wel het vaartuig op de wal te plaatsen en haar retentierecht te hanteren, wanneer niet tijdig aan de financiële verplichtingen wordt voldaan.

15. Iedere huurder mag gebruik maken van de elektrische aansluitingen op de steigers met een geschikt aansluitpunt.

16. Indien de gebruiker van de boot niet op de haven is, mag geen stroom worden afgenomen, tenzij er een stroommeter is geplaatst die onder borg beschikbaar is gesteld door de verhuurder en visueel te inspecteren is door de havenmeester. Als bij afwezigheid stroom wordt afgenomen zonder dat aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal de havenmeester de stekker er uit halen. Bij langdurig of veelvuldig verblijf aan boord kan de verhuurder het gebruik van een door de verhuurder onder borg beschikbaar gestelde stroommeter verplichten.

17. De gebruikers van de haven en overige accommodaties hebben geen verhaalsrecht op de verhuurder wegens hinder, tijdelijk ongemak of buitengebruikstelling van de haven of inrichting in verband met uit te voeren werken, reparaties, rampen, overstromingen, oorlogssituaties of gevallen van overmacht.

18. De gebruikers van alle accommodaties gebruiken het ter beschikking gestelde materieel op eigen risico, kosten en verantwoordelijkheid.

19. Indien de ligplaatshouder één of meerdere nachten geen gebruik maakt van de ligplaats moet dit worden gemeld bij de havenmeester. De ligplaats kan dan worden gebruikt voor het ontvangen van passanten. Melden dient schriftelijk te gebeuren, per email, SMS, WhatsApp of de speciaal hiervoor bestemde briefjes die bij de havenmeester te krijgen zijn.
Als de terugkomstdatum niet van te voren vast staat of op een andere datum ligt dan gepland moet dit vóór 18.00 uur op de dag voorafgaand aan terugkomst gemeld worden bij de havenmeester. De havenmeester zorgt dan dat de ligplaats om uiterlijk 12.00 uur vrij is. Bij terugkomst vroeger dan 12.00 uur moet dit vóór 10.00 uur worden gemeld op de dag voorafgaand aan terugkomst. Ook terugkomst uit de winterberging elders moet vooraf gemeld worden zoals hierboven beschreven.

VERPLICHTINGEN EN VERBODEN

20. Een ieder is verplicht alle voorzorgsmaatregelen te treffen om brandgevaar te voorkomen.

21. Een ieder, die bij verhuurder op enigerlei wijze een plaats huurt is verplicht om zijn boot en overige eigendommen deugdelijk en voldoende tegen brand en overige casco en WA schade te verzekeren, mede daar de verhuurder niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door brand, storm, instorting, val of anderszins.

22. I.v.m. diefstal is het de huurder zonder melding aan de havenmeester niet toegestaan derden van zijn vaartuig gebruik te laten maken.

23. Het is een ieder verboden:
• antifouling te gebruiken die in Nederland niet is toegestaan voor pleziervaart,
• teerhoudende producten te gebruiken,
• te lassen en te slijpen zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester,
• na 19.00 uur en op zondagen werkzaamheden te verrichten welke de rust verstoren,
• mechanisch te schuren zonder afdoende stofafzuiging,
• afval van werkzaamheden achter te laten,
• oude accu’s en gebruikte oliefilters e.d. op het terrein achter te laten,
• vuilnis, brandgevaarlijke of giftige stoffen, waaronder afgewerkte olie en bilgewater, in de jachthaven of op het terrein te deponeren, elders dan in de daarvoor door de verhuurder aangewezen voorzieningen,
• het onderwatertoilet in de haven te gebruiken,
• het chemisch toilet te ledigen anders dan in een daarvoor bestaande voorziening,
• honden op het terrein los te laten lopen,
• radio’s, recorders, T.V.-toestellen e.d. zodanig hard te laten spelen dat anderen daar last van hebben,
• motoren zodanig (proef) te draaien dat anderen hiervan hinder ondervinden,
• in de haven sneller dan 5 km per uur te varen,
• op het haventerrein sneller te rijden dan 10 km per uur,
• te spijkeren of te schroeven in de steigers of andere accommodaties of deze anderszins te beschadigen,
• zonder toestemming van de eigenaar zich op of in diens boot te bevinden,
• andere antivries te gebruiken dan het type dat door verhuurder ter beschikking wordt gesteld (antivries die ook geschikt is voor drinkwaterinstallaties),
• zonder toestemming van de havenmeester voertuigen te parkeren buiten de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen (inclusief fietsen en dergelijke),
• te barbecueën op de steigers,
• de walkant te gebruiken voor opslag, het plaatsen van tuinmeubilair of anderszins oneigenlijk te gebruiken,
• zonder toestemming van de havenmeester te vliegen met een drone.

24. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de toegang tot de haven te ontzeggen aan personen die zich niet volgens de regels van het normale fatsoen gedragen of die de reglementen niet naleven.

AANSPRAKELIJKHEID

25. De verhuurder, noch het in dienst zijnde personeel of de door haar aangestelde personen, aanvaarden enige aansprakelijkheid voor schade, uit welke oorzaak ook ontstaan, aan een huurder in persoon en/of eigendom toegebracht op het terrein, in de jachthaven en de gebouwen in gebruik bij verhuurder.

26. Diegene die een boot bezit is aansprakelijk voor alle schade en kosten die door of naar aanleiding van dat bezit, zijn nalatigheid, aan derden of aan voorwerpen zijn toegebracht. Ook is deze volledig verantwoordelijk voor gedragingen en handelingen van zijn familieleden, personeel, gasten en introducés.

27. Gedragingen welke het milieu aantasten zijn ten strengste verboden. Bij overtreding heeft de verhuurder het recht met onmiddellijke ingang de desbetreffende huurder de toegang tot de haven te ontzeggen. Hierbij wordt geen restitutie van liggeld verleend en de kosten van het opruimen van de vervuiling zal volledig op de huurder verhaald worden.

28. Iedere huurder ontvangt een exemplaar van dit reglement.